Huishoudelijk Regelement

CONCEPT huishoudelijk regelement (HHR) Algemene ComputerClub Hoorn..

ALGEMEEN

 1. In verband met het bestaan van auteursrechten op software, is het binnen de vereniging UITDRUKKELIJK VERBODEN software te kopiëren.
 2. De vereniging, noch het bestuur is aansprakelijk voor ongevallen, geleden schade of onheil van welke origine dan ook.

LEDEN

 1. De leden van de vereniging zijn zij die zich daartoe schriftelijk hebben aangemeld bij het secretariaat en door het bestuur als zodanig zijn geregistreerd.
 2. Minderjarigen, die zich als lid van de vereniging willen aanmelden, behoeven daartoe de schriftelijke toezegging van hun ouders/verzorgers.
 3. Alle leden zijn onderworpen aan het bepaalde bij of krachtens het huishoudelijk regelement benevens de besluiten van de algemene ledenvergadering (ALV)

BEGUNSTIGERS

 1. Begunstigers zijn:
  1. Donateurs
  2. Sponsors
  3. Adverteerders
 2. Jaarlijks zal het bestuur de ALV een voorstel doen toekomen met betrekking tot de wijze van begunstiging en de hoogte van de financieel bijdrage behorende bij de wijziging van de begunstiging.
 3. Behoudens financieel bijdragen kunnen ook materiele bijdragen in aanmerking komen.
 4. De status van hen die de vereniging in materiele zin steunen zal jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld en aan de ALV ter goedkeuring worden voorgelegd.
 5. Incidentele schenking geeft niet de status van begunstiger.

TOELATING – VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Het bestuur kan de toelating als lid weigeren indien:
  1. Niet wordt voldaan aan de voor toelating gestelde voorwaarden als omschreven in het HHR.
  2. Naar haar oordeel de betrokkenen in strijd zou kunnen handelen met de belangen van de vereniging.
 2. Een persoon of personen, te wiens aanzien het bestuur weigert een voordracht te doen als lid, heeft/hebben recht van beroep op de eerstvolgende ALV volgende op deze weigering.
 3. Het bestuur is gehouden, de behandeling van hierboven bedoelde aangelegenheid op de agenda van de ALV te plaatsen, mits het beroep binnen de vastgestelde termijn is binnengekomen.
 4. Het bestuur van de vereniging kan ook anderen dan de hierboven genoemde personen toegang tot de ALV verlenen. Die personen hebben uiteraard geen stemrecht resp. stemmen bij volmacht.

TOEGANG EN STEMRECHT

 1. Toegang tot de ALV hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur. De in die lid bedoelde personen hebben GEEN Stemrecht resp. stemmen bij volmacht.
 3. Ieder lid van de vereniging die niet geschorst is heeft een stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
 5. Een lid kan niet voor meer dan drie stemgerechtigden als gemachtigde optreden.
 6. Een gemachtigde dient, alvorens de vergadering begint, zijn schriftelijke machtiging aan het bestuur te overleggen. Het bestuur zal de machtiging(en) bij de vergaderstukken voegen.
 7. De volmacht strekt zich uit tot alle stemmingen in de betreffende ALV.
 8. De volmacht geldt voor een bepaalde ALV. De volmacht is ook niet overdraagbaar.

VOORZITTERSCHAP- NOTULEN

 1. De ALV wordt geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij ontstentenis dezer treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter van de vergadering op.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen bijgehouden welke in de eerstkomende ALV worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van de vergadering en de notulist ondertekend. De aldus bekrachtigde notulen leveren het volledige bewijs op van het daarin geschrevene.

BESLUITVORMING ALV

 1. Elk stemgerechtigd lid heeft het recht, staande de vergadering vragen te stellen. Het bestuur dient deze te beantwoorden.
 2. Elk lid, dat aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, heeft het recht, ook buiten de ALV om, op het stellen van mondelinge dan wel schriftelijke vragen.
 3. Het bestuur dient de mondelinge vragen op een zo kort mogelijke termijn te beantwoorden.
 4. Ter zake van schriftelijke gestelde vragen dient het bestuur deze binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de vragen te hebben beantwoord.